sk | en

Profil
Poslanie

Občianske združenie ECIM - Európske centrum integrácie menšín, spája občanov SR, ktorí majú záujem pomáhať pri integrácii znevýhodnených skupín obyvateľstva. Hlavným poslaním je pomoc pri začleňovaní sa do spoločensko-kultúrneho diania, poradensko-informačné aktivity, ochrana ľudských práv menšín a zabezpečenie právnej ochrany.

Činnosť občianskeho združenia ECIM smeruje k vytváraniu demokratickej otvorenej spoločnosti, formovania demokratického pluralitného povedomia občanov SR a vytvárania podmienok pre život ľudí patriacich k minoritám, resp. ľudí s handicapom. Občianske združenie ECIM kooperuje s ostatnými združeniami ako i štátnymi a samosprávnymi orgánmi pri napĺňaní svojich programových zásad a cieľov.


Základné informácie

 Názov:ECIM - Európske centrum integrácie menšín 
 Právna forma:občianske združenie
 Dátum registrácie:17.10.2000
 IČO:31962459
 DIČ:0031962459
 Poštová adresa:Komenského 29, 040 01 Košice, Slovensko
 Bankové spojenie:OTP Banka Slovensko, a.s.
 Číslo účtu:8219824/5200 
 
 
 
Úvod  >  Profil